Blogg

RSS

Det här ska du tänka när du installerar solceller

5 Dec 2023

I takt med att hållbarhet blir allt viktigare utforskar många fastighetsägare möjligheterna att integrera solceller på sina tak. Det är en investering som inte bara kan sänka elförbrukningskostnaderna utan också minska beroendet av icke-förnybara energikällor. Här är några viktiga kriterier att överväga för att säkerställa en effektiv solcellsinstallation.

 

1. Rätt takläge och lutning

För att solceller ska generera maximal effektivitet är takets läge och lutning avgörande. I Sverige, där solinstrålningen varierar beroende på geografiskt läge, är det viktigt att ta hänsyn till solens inklinationsvinkel. I södra delarna av landet, närmare ekvatorn, bör solpanelerna placeras mer vågrätt för att fånga upp maximalt med solenergi. Åt norr bör de lutas mer för att kompensera för solens lägre position på himlen.

 

2. Optimal riktning för solpanelerna

Riktningen som solpanelerna är installerade på spelar också en avgörande roll i effektiviteten. Generellt sett ger en sydvästlig eller sydostlig riktning bäst resultat i Sverige. Detta innebär att solpanelerna är riktade mot den soliga sidan av fastigheten och kan därmed fånga upp mer solenergi under dagen.

 

3. Säsongsvariation och optimal lutning

Säsongen påverkar också solcellernas prestanda. Under vintermånaderna är solen lägre på himlen, och därför kan en något brantare lutning vara fördelaktigare för att maximera exponeringen mot solstrålarna. På sommaren, när solen står högre på himlen, kan en mindre lutning vara effektiv för att undvika överhettning.

 

4. Lagringssystem för överskottsel

Att integrera ett lagringssystem för överskottsel är en smart strategi för att optimera solcellsinstallationens effektivitet. Överskottsel som genereras under dagens soliga timmar kan lagras och användas när solen inte är lika stark eller under natten. Detta minimerar beroendet av externa energikällor och ger en kontinuerlig elförsörjning.

 

5. Optimering av väderstreck för låga elräkningar

Att förstå när på dygnet elförbrukningen är som högst är avgörande för att optimera solcellsinstallationen. Solceller ger mest energi under soliga dagtimmar, och det är ofta när elanvändningen är högst. Fastighetsägare bör med fördel vända sig till någon av de större solcellsföretagen i Sverige som exempelvis Soltech Energy för att få rådgivning. Samtidigt vet vi att elkonsumtionen är som högt under morgontimmarna i samband med arbetsdagens start och på motsvarande sätt på eftermiddagen. Genom att placera extra fokus på väderstreck som fångar upp maximalt med sol under dessa tider kan fastighetsägare minska sina elräkningar betydligt.

 

En investering i framtiden

Att installera solceller på fastigheten är mer än bara en ekonomisk investering – det är en hållbarhetsåtgärd och ett steg mot en mer oberoende energiframtid. Genom att noga överväga takets läge, lutning och riktning samt implementera smarta lagringssystem kan fastighetsägare optimera sina solcellsinstallationer för maximal effektivitet. En noggrann planering och övervägande av geografiska faktorer kommer att ge långsiktiga fördelar för både plånboken och miljön.

Smått och gott om solceller

23 May 2023

En typisk solcell består av flera skikt, inklusive en positiv och negativ kontakt, samt ett skikt av halvledarmaterial som absorberar solenergin. Genom att optimera materialval och design kan man öka solcellens effektivitet. Effektiviteten hos solceller påverkas också av olika faktorer i miljön. Solcellsmoduler är känsliga för temperatur och har en så kallad temperaturkoefficient. För höga temperaturer kan sänka effektiviteten. Därför är det viktigt att ha rätt ventilation och kylning för att hålla solcellerna inom en optimal temperaturintervall. Effektiviteten kan också påverkas av ljusets intensitet och våglängd. Solceller är mest effektiva vid hög ljusintensitet och när ljuset har rätt våglängd som matchar halvledarmaterialets absorptionsegenskaper. Detta är anledningen till varför solceller vanligtvis fungerar bäst vid direkt solljus.

Lagra solcells-el 

Solceller kan reservera den el de genererar under soliga perioder för användning under kalla månader på flera sätt. En vanlig metod är att ansluta solcellsanläggningen till det allmänna elnätet. När solcellerna genererar mer el än vad som omedelbart används i hushållet eller anläggningen matas överskottet in i elnätet. Detta sker genom att solcellerna är anslutna till en inverter, som omvandlar den genererade likströmmen till växelström och sänder den vidare till elnätet. Genom denna anslutning blir elnätet som en "batteri" där överskottet lagras och kan användas vid behov, till exempel under kalla månader när solintensiteten är lägre och elproduktionen minskar. En annan metod är att använda batterilagringssystem tillsammans med solcellerna. Genom att koppla solcellerna till batterier kan överskottselen från solcellerna ladda batterierna under soliga perioder. Därefter kan den lagrade elen användas när solcellerna inte genererar tillräckligt med el, till exempel under natten eller under kalla vinterdagar. 

Skepsis till solcellers effektivitet

En annan faktor är att vissa regioner eller klimat har mindre soliga och mer molniga eller regniga perioder. Detta kan leda till att solceller inte genererar tillräckligt med el under dessa perioder och skapa uppfattningen att de inte är tillräckligt pålitliga som energikälla. Dessutom kan kostnaden för att installera solcellssystem vara en oro för vissa människor. Om solcellerna bara genererar el under en del av året kan det verka som att kostnaden inte är värt investeringen.

Värdeökning i fastigheter med solcellspaneler

Solceller bidra till att öka självförsörjningsgraden för fastigheten när det gäller el. Att ha en egen källa till förnybar energi ger en känsla av oberoende och minskar sårbarheten för elavbrott eller strömavbrott som kan påverka samhället. Detta kan vara särskilt värdefullt i områden där pålitligheten i elnätet kan vara osäker eller där fastigheten är belägen långt från elinfrastrukturen. Sammanfattningsvis kan solceller vara en positiv investering eftersom de kan öka värdet på en fastighet genom att locka miljömedvetna köpare eller hyresgäster, minska energikostnaderna och öka självförsörjningsgraden för el. Det är viktigt att notera att värdetökningen kan variera beroende på olika faktorer, inklusive fastighetens läge, storlek och energibehov. Att rådgöra med fastighetsmäklare eller energiexperter kan vara till hjälp för att bedöma det specifika värdetillskottet av solceller för en given fastighet.

Så fungerar solcellsbidraget

23 Feb 2023

 

Det svenska solcellsbidraget är ett stöd som ges till privatpersoner, företag och organisationer som installerar solceller på sina fastigheter. Bidraget administreras av Länsstyrelsen i samarbete med Energimyndigheten.

Bidraget är uppdelat i två delar: investeringsstöd och driftstöd.

Investeringstödet täcker en del av kostnaderna för att köpa och installera solceller. Stödet täcker upp till 20 procent av kostnaderna, med en maximal summa på 1 875 kronor per kilowatt installerad effekt. För att få investeringsstöd måste solcellsanläggningen ha en installerad effekt på minst 2 kilowatt och högst 500 kilowatt.

Driftstödet täcker en del av kostnaderna för den el som solcellsanläggningen genererar och som används på platsen där den är installerad. Stödet är på 30 öre per kilowattimme under en period på högst 10 år. För att få driftstöd måste solcellsanläggningen ha en installerad effekt på minst 2 kilowatt och högst 500 kilowatt.

För att kunna söka solcellsbidraget måste fastigheten vara ansluten till elnätet och ha en huvudsäkring på högst 200 ampere. Dessutom måste solcellsanläggningen vara installerad av en behörig installatör och ha en CE-märkning.

Solcellsbidraget finansieras av den svenska regeringen och är en del av landets satsning på att öka användningen av förnybar energi och minska koldioxidutsläppen.